karakter / szereplő [a. character, n. Figur]

A szereplők a narratív események ágenseiként elengedhetetlen összetevői bármely elbeszélésnek. Kétféle meghatározásuk lehetséges aszerint, hogy csak egy diskurzus ismétlődő eleminek termékeiként tekintünk-e rájuk (Weinsheimer 1979), vagy az emberi létezés mintájára, antropomimetikus módon (Benyovszky 2022, 100) gondoljuk-e el, és a narratív világ ontológiailag különálló egységeiként tételezzük őket (Margolin 1983). Az egyik végletet a Móricz Zsigmondról szóló anekdota érzékelteti, miszerint a feldúlt, sápadt szerző az „Embert öltem!” mondattal utalt egy novellaszereplőjének halálára (Feljegyzések és levelek a Nyugatról 1975, 168); a másik végletet Esterházy Péter Semmi művészet című regényében olvashatjuk, aki édesanyjára is úgy hivatkozik, mint „anyám nevű regényhős.” (Esterházy 2008)
Az angol ’character’ kifejezés a görög charaktér-re vezethető vissza, melynek eredeti jelentése egy személyiség egyediségét igazoló pecsételő eszköz; az újlatin nyelvekben használt változatok őse a latin persona, eredetileg egy maszk, amelyen keresztül a színészek hangja hallatóvá vált; a német ’Figur’ szintén a latin figurá-ból származik, amely egy hátterétől elkülönböződő formára utal (Jannidis 2004, 7); a magyar ’szerep’ nyelvújítás során a közösség, rend jelentésű szer + ep toldalék során jött lére. (Új Magyar Etimológiai Szótár 2022) Ezeken az etimológiákon keresztül jól megragadható a karakterek legfontosabb tulajdonságai: egyéni, környezetüktől elkülönülő jellemzőkkel (pl. egyéni megszólalásmód) bírnak, ugyanakkor egy tágabb rendszertől elválaszthatatlan alkotóelemekként funkcionálnak.
Narratológiai szempontból vizsgálható: 1. miként ruházzák fel az elbeszélő művek a karaktereket egyéni tulajdonságokkal; 2. milyen társadalmi-kulturális csoportot képviselnek e szereplők; 3. milyen funkciót látnak el a történeten belül és 4. milyen típusok alakultak ki a különböző elbeszélői hagyományokban.

A szereplők továbbá értelmezhetők hermeneutikai keretben (ekkor a történeti és kulturális kontextusok feltárása kerül az előtérbe); pszichoanalitikai keretben (amely a szereplők belső tudattartalmaira és érzésvilágára koncentrál); strukturalista és szemiotikai keretben (amely nem az emberi lények mintájára gondolja el a karaktereket, hanem szövegszerű létrehozásukra és funkcióikra összpontosít), kognitív keretben (a szereplők ez esetben az emberi elme szövegalapú konstrukcióiként tűnnek fel, amelyek elemzéséhez egyaránt szükség van a szövegértés és az emberi psziché modellálására – ekkor az irodalmi szövegek olvasása a tudatelmélet [Theory of Mind] felől is jelentőséget nyer, hiszen a különféle mentális állapotok feltérképezését és megértését is magában foglalja. [Anderson és társai 2019, Kidd és társai 2016]) (Jannidis 2004, 5) Természetesen karakterek nem csak irodalmi elbeszélésekben szerepelnek, hanem más médiumokban is; sőt egyes szereplők e médiumok között is átjárhatóságot biztosítanak; pl. Sherlock Holmes – magyar irodalomban inkább a folklór (pl. Mátyás király) és a gyerekirodalom (pl. Süsü) termelt ki hasonló figurákat.

Sz. B.

Irodalom

 • Anderson, Amanda, Rita Felski, and Toril Moi. 2019. Character: Three Inquiries in Literary Studies. Chicago: University of Chicago Press.
 • Arisztotelész. 1974. Poétika. Budapest: Magyar Helikon.
 • Barthes, Roland. 1997. S/Z. Translated by Zoltán Mahler. Budapest: Osiris.
 • Benyovszky, Krisztián. 2022. Gyakorlati Narratológia. Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara.
 • Burrows, John. 1987. Computation Into Criticism. Oxford: Clarendon Press.
 • Culpenter, Jonathan. 2001. Language and Characterisation. People in Plays and Other Texts. Harlow: Longman.
 • Esterházy, Péter. 2008. Semmi Művészet. Budapest: Magvető.
 • Forster, Edward M. 1985. Aspects of the Novel. San Diego: Harcourt.
 • Gerstner, Károly. 2022. Új Magyar Etimológiai Szótár.
 • Greimas, Algirdas Julien. 1983. Structural Semantics: An Attempt at a Method. Lincoln: University of Nebraska Press.
 • Heuser, Ryan, and Long Le-Khac. n.d. “A Quantitative Literary History of 2,958 Nineteenth-Century British Novels: The Semantic Cohort Method.” Stanford Literary Lab Pamphlets, no. 4.
 • Jannidis, Fotis. 2004. Figur Und Person. Beitrag Zu Einer Historischen Narratologie. Berlin: de Gruyter.
 • Kidd, David, Martino Ongis, and Emanuele Castano. 2016. “On Literary Fiction and Its Effects on Theory of Mind.” Scientific Study of Literature 6 (1): 42–58.
 • Lotman, Jurij. 1977. “The Composition of the Verbal Work of Art.” In The Structure of the Artistic Text, 239–50. Michigan: University of Michigan Press.
 • Margolin, Uri. 1983. “Characterisation in Narrative: Some Theoretical Prolegomena.” Neophilologus 67: 1–14.
 • Propp, Vlagyimir. 1999. A Mese Morfológiája. Translated by András Soproni. Budapest: Osiris.
 • Spiró, György. 1981. Az Ikszek. Budapest: Szépirodalmi.
 • Vezér, Erzébet, ed. 1975. Feljegyzések És Levelek a Nyugatról. Új Magyar Múzeum. Irodalmi Dokumentumok Gyűjteménye 10. Budapest: Akadémiai.
 • Weinsheimer, Joel. 1979. “Theory of Character: Emma.” Poetics Today 1: 185–211.