szabad függő beszéd [f.: style indirect libre; a.: free indirect style; n.: erlebte Rede / freie indirekte Rede]

A függő beszédnek az a fajtája, amelyben az elbeszélő egy szereplő szavait, illetve gondolatait mutatja meg elbeszélői kommentár nélkül, a →nézőpont megváltozását jelöletlenül hagyva. Pl.:

„Felkönyökölt az ágyban, úgy leste a felesége hangját, nincsen-e benne valami félelmes… Hogy nem kritizálja, nem csúfolja, nem ítéli-e meg. De nem. Lina olyan édes volt, olyan bizakodó, annyira boldog, hogy nem hallotta ilyennek nagyon-nagyon régen… Minden tud csalni, de a hang színe, az nem… Az őszinte és leleplez minden érzést. Linából most kicsordult valami anyás büszkeség, úgy szólott őróla, mintha a nagy fiáról beszélne, akire büszke, mert kitüntetéssel tette le az érettségit, vagy megnyerte a versenyét, vagy pénzt hozott a házhoz valamiképpen…” (Móricz: Rokonok; Móricz 1972, 5.)

A beszéd elbeszélésbeli reprodukciójának egyik módja. Függő, mert „függ” az elbeszélői közvetítéstől, mégis „szabad”, mert jelöleletlen. Mindössze annyiban tér el a függő beszédtől, hogy elhagyja az idézőjeleket és a →verbum dicendiket, azaz a „Gizi azt mondta ekkor” típusú kommentárokat, amelyek explicitté tették és folyamatosan jelezték az elbeszélő jelenlétét.

Sz.D.

 

Irodalom

  • Abbott, H. Porter, The Cambridge introduction to narrative (Cambridge, UK ; New York, NY, USA: Cambridge University Press), 2002.
  • Genette, Gérard, Discours du récit (Points Essais, Paris: Seuil), 2007.
  • Herczeg Gyula, „Móricz Zsigmond mondatszerkezetei”, Irodalomtörténet (1982:1), 151–165.
  • Joyce, James, Ulysses, fordította Szentkuthy Miklós, Gula Marianna, Kappanyos András, Kiss Gábor Zoltán és Szolláth Dávid (Budapest: Európa), 2012.
  • Móricz, Zsigmond, Rokonok (Budapest: Szépirodalmi), 1972.
  • ———, Úri muri (Budapest, é. n.)
  • Žmegač, Viktor, „Történeti regénypoétika. A huszadik századi regény alapvető kettőssége”, in Az irodalom elméletei 1., szerkesztette Thomka Beáta, fordította Rajsli Emese (Pécs: Jelenkor Kiadó), 1996, 99–170.

További kapcsolódó szócikkek: