kauzalitás [a. causality, n. Kausalität]

Arisztotelész szerint a tragédiaköltők legfontosabb feladata a mítoszok készen kapott és tényként kezelt eseményeit olyan ok-okozati láncolatba szervezni, amely valószerűvé és szükségszerűvé teszi az elmondottakat. (Poétika, 51a36) Ez különböztet meg egy narratívát az események puszta egymásutániságától: a részek közötti kapcsolat (kauzalitás szempontjából ez lehet motivációs, pszichológiai és fizikai okozás – vö. van den Broek és Trabasso 1985) és az abból adódó koherencia (Bubitz 1999): „egy történet nem más, mint időbeli és oksági egymásra következés, melynek összefüggő jelentése egy kiinduló pont és végpont szabta keretek között bontakozik ki.” (Benyovszky 2022, 14). A történet ilyen összefüggései és ezeknek az összefüggésnek a bemutatása közötti különbség mentén írható le az orosz formalizmus – és általánosságban a narratológia egészének – alapvető fogalompárja, a fabula és szüzsé kettőssége is: „a fabula a mo­tívumok összességét jelenti, ezek logikus oksági és időrendi összefüggésében, a szüzsé pedig ugyanezeket a motívumokat, de olyan sorrendben és olyan összefüggésben, ahogyan a műben megjelennek.” (Tomasevszkij 1998, 272)
Egy mű koherenciáját az időbeli kronológián és a kauzális összefüggésen túl adhatja az ún. ekvivalencia is, amely a szöveg elemei (motívumok, karakterek, stb.) nem teljes egyezését, hanem a köztük lévő hasonlóságot és ellentétet jelöli. (Schmidt 1999, 185) A kauzális és kronológiai rend azonban elsődleges fontosságú (vö. a krono-logika fogalmával, Sternberg 1990). Ezt egyrészt maga a szöveg hozza létre, másrészt az olvasó is öntudatlanul erre törekszik a jelentésképzés folyamatában. E. M. Foster híres példáját olvasva, miszerint „A király meghalt, majd a királyné is meghalt bánatában”, azt feltételezzük, hogy a királyné a király felesége volt, és férje elvesztése miatti gyászba halt bele: „az ilyen következtetés radikálisan eltér attól, amit a líra, az ismertetés vagy más műfajok követelnek meg” (Chatman 1978, 30-31.) Ugyanígy egy karakter nevének újbóli előforduláskor is feltételezzük, hogy a tulajdonnév ugyanazt a szereplőt jelöli, mint korábban, és cselekedetei között összefüggés van. (Uo.)

Sz. B.

Irodalom

 • Arisztotelész. 1974. Poétika. Budapest: Magyar Helikon.
 • Balassa, Péter. 2003. “Apádnak rendületlenül.” In Másodfokon. Esterházy Péter Harmonia Caelestis és Javított kiadás című műveiről, szerk. Gábor Böhm, 33–60. Budapest: Kijárat Kiadó.
  ———. 2009. “Passió és állathecc.” In Átkelés II. Lélekkertészet, 48–87. Balassa Péter Művei, 6. Budapest: Balassi.
 • Benyovszky, Krisztián. 2022. Gyakorlati narratológia. Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara.
 • Bublitz, Wolfram. 1999. “Introduction: Views of Coherence.” In Coherence in Spoken and Written Discourse. How to Create It and How to Describe It, edited by Wolfram Bublitz. Amsterdam: Benjamins.
 • Chase, Cynthia. 1978. “The Decomposition of the Elephants: Double-Reading Daniel Deronda.” PMLA 93: 215–27.
 • Chatman, Seymour. 1978. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca-London: Cornell University Press.
 • Iser, Wolfgang. 1996. “Az olvasás aktusa.  Az esztétikai hatás elmélete.” In Testes Könyv, szerk. Attila Kiss, Sándor Kovács, and Ferenc Odorics, ford. Endre Hárs, 241–64. I. Szeged: Ictus.
 • Kovács, András Bálint, and Orsolya Papp-Zipernovszky. 2014. “Oksági megértés filmnézés közben. A narratív szerkezet és a befogadók személyiségjegyeinek hatása.” Metropolis 18 (1): 44–67.
 • Ricouer, Paul. 1990. Soi-même comme un autre. Párizs: Seuil.
 • Schmidt, Wolf. 1999. “Ekvivalenciák az elbeszélő prózában.” ford. Edina Sándorfi. Helikon, no. 1–2: 180–207.
 • Sternberg, Meir. „Telling in Time (I): Chronology and Narrative Theory”. Poetics Today 11/4 (1990): 901-948.
 • Szemes, Botond. 2021. “Kidolgozott viszonyok. A tagmondatkapcsolatok automatikus azonosításának hasznosíthatósága a stilisztikában és az irodalomtörténet-írásban.” Digitális Bölcsészet 4: 31–77.
 • Tomasevszkij, Borisz. 1998. “Irodalomelmélet.” In A modern irodalomtudomány kialakulása. A pozitivizmustól a strukturalizmusig. Szöveggyűjtemény, szerk. Antal Bókay and Béla Vilcsek, 268–87. Budapest: Osiris.
 • Trabasso, Tom, and Paul van den Broek. 1985. “Causal Thinking and the Representation of Narrative Events.” Journal of Memory and Language 24 (5): 612–30.
 • Tzvetan Todorov. 2018. “Az olvasás mint konstrukció.” Helikon 64 (1): 27–37.
 • Z. Varga, Zoltán. 2019. “Mintha soha nem is lett volna múltam: műfaji minták, időbeli sűrítés és elbeszélői szerkezetek Susan Rubin Suleiman Budapest Diary-jében.” In Önéletírás és fikció között: történelmi történetek. 20. századi történelmi és társadalmi traumák irodalmi és önéletrajzi reprezentációi. Budapest: L’Harmattan.