heteroglosszia [a. heteroglossia, n. die Redevielfalt]

M. M. Bahtyin (1895-1975) nyelvfilozófiai és esztétikai fogalma, az elnevezés az orosz ’raznorecsije’ angol fordításából ered, soknyelvűséget jelent. Bahtyin a fogalmat A szó a regényben (1934-1935) című regényelméleti esszéjében vezette be.

T. Cs.

Irodalom

  • Bahtyin, M. M. „A szó a költészetben és a prózában”. Fordította Könczöl Csaba. In Bahtyin, M. M. A szó esztétikája, szerk. Bakcsi György, Budapest: Gondolat, 1976, 173-215.
  • Bakhtin, M. M. „Discourse in the Novel”. In The Dialogic Imagination, Four Essays, ed. by Michael Holquist, Austin: University of Texas Press, 1996, 259-422.
  • Bezeczky Gábor. „Bahtyin nyelvészetei”. In Bezeczky Gábor. Metafora, narráció, szociolingvisztika, 245-251. Modern Filológiai Füzetek 58. Budapest: Akadémai, 2002.
  • Bezeczky Gábor. „Az elbeszélő szöveg egységessége”. In =Bezeczky Gábor, Metafora, narráció, szociolingvisztika, 259-265. Modern Filológiai Füzetek 58. Budapest: Akadémai, 2002.
  • Schmid, Wolf. Elemente der Narratologie. Berlin: de Gruyter, 2005, 113-150.
  • S. Horváth Géza. „A szókép és a nyelv képe: a kétszólamú szó képi természete Mihail Bahtyin regényelméletében”. Világosság, 44, 11-12. sz. (2003): 103-111.
  • Tjupa, Valerij. Heteroglossia. Hühn, Peter et al. (eds.): the living handbook of narratology. Hamburg: Hamburg University. URL =  https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/68.html, 2012. [view date:12 Feb 2019]
  • Uszpenszkij, Borisz. A kompozíció poétikája. Budapest: Európa, 1984. Fordította Molnár István.