korporális narratológia [a. corporeal narratology, n. korporeale Narratologie, fr. narratologie corporelle]

A korporális narratológia a poszklasszikus narratológiák közé tartozik, s azokhoz hasonlóan elsősorban nem elméleti szintézisre, törekszik, nem annyira strukturális, mint inkább fenomenológiai érdeklődés jellemzi. Kontextusorientált, vizsgálati tárgya nem lezárt szöveg, hanem inkább a szöveg mint folyamat, ezért a szövegbelső/szövegkülső megkülönböztetés nem jelenti az értelmezés jogosultsági határát számára. A korporális narratológia inkább egyfajta narratív hermeneutika, mivel elsősorban az érdekli, hogyan válnak a történetek értelmessé és jelentőssé az olvasók számára, s hogyan befolyásolja ezt az, ahogyan saját testi tapasztalataik korrelálnak az olvasott szövegbeli implikált testi tapasztalatokkal. Az elmélet kiemeli azt is, hogy magát az olvasásról való gondolkodásmódot is történelmileg is kondicionálják az emberi testről alkotott elképzelések, így az elbeszélés tanulmányozására szolgáló legalapvetőbb fogalmaink és feltevéseink is magukon hordozzák a testiségről való gondolkodás egy sajátos módjának lenyomatát. Az elméletet, amely a narratológiai fogalmak nem univerzális jellegével a nem természetes narratológiához hasonlóan számol, részletesen Daniel Punday fejti ki (Punday, 2003).

R. O.

Irodalom

  • Corpus alienum. Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2013/3.
  • Földes, Györgyi (2015) Az önéletrajzi regény a korporális narratológia tükrében. Filológiai Közlöny, 66 (1). pp. 33-39.
  • Kérchy Anna, „Tapogatózások”. Apertúra, 2009 tél. http://apertura.hu/2009/tel/kerchy [2015. 03. 12.]
  • Lanser, Susan. Fictions of Authority: Women Writers and Narrative Voice. Ithaca and London: Cornell UP, 1992.
  • Punday, Daniel. Narrative Bodies. Towards a Corporeal Narratology. Palgrave, Macmillan, 2003.
  • Rákai Orsolya, „Korporális narratológia és idegenség: egy kontextuális narratológia továbbgondolása”. Irodalomismeret, 2015/1: 30–39.
  • Testírás. Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2011/1–2.