idő [a. time, n. Zeit, f. temps]

Az idő kérdése elválaszthatatlan a narratív alkotásokra irányuló kérdésektől: a narratíva mint fikciós vagy nem-fikciós események időbeli sorrendben történő elrendezéseként definiálható, amely elrendezés kronologikus és kauzális összefüggéseket képes létesíteni ezen események és a bennük szereplők cselekedetei között. (Ricoeur 1983) A narratíváknak ez a tulajdonsága teremt alapot a narratív identitás elméletének is, (Ricoeur 1990) miközben megkülönböztető sajátosságként is funkcionál, hiszen például lírai művek nem időbeli folyamatok elrendezését célozzák, hanem egy megszólításon alapuló beszédhelyzet jelenidejűségére építenek. (Culler 2017)

A narratológia az időbeliséget az elbeszélő művekben különböző megközelítésekben elemzi:

1. Vizsgálható diskurzus és történet (vö.: fabula-szüzsé) különbségéből kiindulva az elbeszélés és az elbeszélt történet idejének viszonya (a narráció ideje / discourse time / Erzählzeit: a történet bemutatásának ideje; történetidő / story time / erzählte Zeit: az elbeszélt történet időbeli kiterjedése). Tzvetan Todorov szerint a két idő gyökeresen másként működik, mivel a narráció idejét lineáris előrehaladás, a történetidőt ezzel szemben „multitemporalitás” jellemzi (Todorov 1965) A narráció ideje és a történetidő közötti viszonyt tekintve, Gérard Genette nyomán a narráció sebessége, a bemutatott események, valamint a bemutatás sorrendje és gyakorisága a legtöbbször vizsgált szempontok. (Genette 2007)

2. Vizsgálható az elbeszélő és az történetidő viszonya. Szinte minden esetben utólagos narrációval van dolgunk, ám ennek mértékében megfigyelhetők különbségek. Például a napló– vagy levélregény műfajai esetében, ahol az időbeli távolság elbeszélő ideje és történetidő között jelentősen lecsökken.

3. Vizsgálható az olvasó és az olvasás időbelisége. Ekkor kevésbé a narrációs technikák, mint inkább azok hatásai, valamint a történetek értelmezésének folyamata kerül az előtérbe.

4. Vizsgálható a cselekményt formáló időbeliség szerkezete. Ennek kapcsán érdemes Mihail Bahtyin kronotoposzfogalmához fordulnunk, amely a cselekmények idő- és térbeli dimenzióit együttesen jelöli. (Bahtyin 1976) Ez a megközelítés egyúttal a narratív ív kérdésének vizsgálatához is hozzájárulhat.

Sz. B.

Irodalom

 • Arisztotelész. Poétika. Budapest: Magyar Helikon, 1974.
 • Bahtyin, Mihail. „A tér és az idő a regényben”. In A szó esztétikája, 257–302. Budapest: Gondolat, 1976.
 • Culler, Johnatan. „A líra nyelve”. Fordította Balázs Keresztes. Prae 3, 3 (2017): 7–23.
 • Currie, Mark. About Time. Narrative, Fiction and Philosophy of Time. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
 • Déry, Tibor. A befejezetlen mondat. Budapest: Szépirodalmi, 1974.
 • Füzi, Izabella és Török, Ervin. „Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe”, é. n.
 • Genette, Gérard. Discours du récit, Points Essais. Párizs: Seuil, 2007.
 • Kertész, Imre. Sorstalanság. Budapest: Magvető, 2002.
 • László, Laura. „Vég és végtelenség. A narratív lezáratlanság posztmodern motívuma, doktori disszertáció”, é. n.
 • Nádas, Péter. Rémtörténetek. Pécs: Jelenkor, 2022.
 • Ottlik, Géza. Minden megvan. Budapest: Magvető, 1969.
 • Ricouer, Paul. „A hármas mimézis”. In Válogatott irodalomelméleti tanulmányai, fordította Angyalosi Gergely. Budapest: Osiris, 1999.
  ———. Soi-même comme un autre. Párizs: Seuil, 1990.
  ———. Temps et récit, Tome I.-III. Párizs: Seuil, 1983. magyarul megjelent részlet: Uő. „A szöveg világa és az olvasó világa”. In Narratívák 2: Történet és fikció, szerkesztette Beáta Thomka. Budapest: Kijárat Kiadó, 1998.
 • Sternberg, Meir. „How Narrativity Makes a Difference”. Narrative 9 (2011): 115–122.
 • Todorov, Tzvetan. „The Categories of Literary Narrative”. Papers on Language and Literature 16, 1 (1980): 3–36.
 • Tomasevszkij, Borisz. „Irodalomelmélet”. In A modern irodalomtudomány kialakulása. A pozitivizmustól a strukturalizmusig. Szöveggyűjtemény, szerkesztette Antal Bókay és Béla Vilcsek, 268–287. Budapest: Osiris, 1998.
 • Underwood, Ted. „Why Literary Time is Measured in Minutes”. New Literary History 85, 2 (2018): 351–365.