történelmi regény [a. historical novel, n. historischer Roman, f. roman historique]

A történelmi regény azon modern irodalmi műfajok közé tartozik, melynek történetében a mai napig párhuzamosan vannak jelen a műfajjal kapcsolatos stabil evidenciák, egyértelmű bizonyosságok, valamint a műforma létezését megkérdőjelező, vagy egységes megragadhatóságát legalábbis kétségesnek ítélő vélekedések. A modern irodalom egyik legnépszerűbb és legelterjedtebb műfajáról van szó: formai-tartalmi jellegzetességei könnyedén összefoglalhatók (történelmi tárgyú, nagy terjedelmű prózai mű), külön piaci kontingenst képez a könyvkiadásban, keletkezésének története a szakirodalmi hagyomány révén egészen pontosan meghatározható (Walter Scott: Waverley, 1814), ahogy európai és világirodalmi léptékű terjedése is jól nyomon követhető (lásd: Moretti, 1998). Ugyanakkor mindezeknek az ellenkezője is elmondható a történelmi regényről: legtöbbet hivatkozott elméletírója, Lukács György több helyütt úgy fogalmaz, hogy sem történeti, sem elméleti szempontból nem tartja önálló műfajnak (Lukács 1977: 116), mivel egyetlen sajátos regénytechnikai vonással sem rendelkezik (Lukács, 1977:174, 237-38, 348).

R. D. Sz.

Irodalom

 • Cohen, Ralph. „History and Genre”. New Literary History 17, 2. (1986): 203–218.
 • Forgacs, David. „Marxista irodalomelméletek”, in Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Bp., Osiris, 2003, 189–232.
 • Heller Ágnes. A mai történelmi regény. Budapest: Múlt és Jövő, 2010.
 • Hites Sándor. A múltnak kútja. Tanulmányok a történelmi elbeszélések köréből. Budapest: JAK–Ulpius-Ház, 2004.
 • Hites Sándor. Még dadogtak, amikor ő megszólalt. Jósika Miklós és a történelmi regény. Budapest: Universitas, 2007.
 • Laczkó Géza. „A történelmi regény. Elvi tanulmány mulatságos és elszomorító példákkal”. Nyugat 30, 10. (1937): 239–257.
 • Lukács György. „Elbeszélés vagy leírás”. in Művészet és társadalom. Budapest: Gondolat, 160–187.
 • Lukács György. A történelmi regény. Budapest: Magvető, 1977.
 • Moretti, Franco. Atlas of the European novel 1800–1900. New York – London: Verso, 1998.
 • Szegedy-Maszák Mihály. Kemény Zsigmond. Budapest: Szépirodalmi, 1989.
 • Szegedy-Maszák Mihály. Történelem és/vagy regény. Korunk 26, 8. (2015): 3–12.